hidden_loading.gif Lūdzu uzgaidiet..
« Atgriezties uz sākumlapu
 

Privātums

 1. Visi portālā www.mykoob.lv pieejamie personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
 2. Kļūstot par reģistrēto portāla www.mykoob.lv lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei.
 3. Lietotājiem, vai jebkurām trešām personām ir aizliegts nesankcionēti piekļūt portāla www.mykoob.lv lietotāju datiem, tos izmainīt, kas attiecas uz citiem reģistrētajiem portāla www.mykoob.lv lietotājiem, vai jebkādā veidā traucēt portāla darbību. Portāla www.mykoob.lv datus un izvietoto saturu aizliegts pārpublicēt bez saskaņošanas ar Mykoob.

Pakalpojumu lietošana

 1. Saskaņā ar šiem noteikumiem Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mykoob”, PVN reģ.Nr. LV40003779611, juridiskā adrese Barona iela 45/47-3, Rīga LV-1011 nodrošina informācijas sabiedrības pakalpojumus interneta portālā www.mykoob.lv.
 2. Lai saņemtu izvēlēto pakalpojumu, portāla Lietotājs veic tā apmaksu saskaņā ar katra pakalpojuma noteikto cenu, kas norādīta iekļaujot visus nodokļu maksājumus, apmaksai izvēloties vienu no pakalpojuma apmaksas veidiem.
 3. Uz visiem portālā piedāvātajiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem attiecas noteikumi par distances līgumu. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības, saistībā ar pakalpojumu lietošanas raksturu, kas padara atteikuma tiesību izmantošanu par nerealizējamu. Pakalpojuma aprakstam portālā ir informatīva nozīme. Pakalpojuma pasūtīšana nozīmē portāla Lietotāja neatsaucamas piekrišanas sniegšanu informācijas sabiedrības pakalpojumu distances līguma izpildes uzsākšanai.
 4. Šie noteikumi, uzskatāmi par Pušu savstarpēji noslēgtā informācijas sabiedrības pakalpojuma distances līguma noteikumiem, kas netiek glabāti, bet, kuri ir pieejami informatīvā formā pirms pakalpojuma iegādes portāla www.mykoob.lv.
 5. Noteikumi, ir saistoši un ievērojami kopā ar portāla vispārējiem lietošanas noteikumiem, jebkuriem to papildinājumiem un šādā redakcijā attiecībā uz konkrēto Lietotāju stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir veicis to apstiprinājumu un ir spēkā līdz brīdim, kad beidzas konkrētā pakalpojuma darbības termiņš.

Apliecinājums datu subjekta piekrišanai

  Ar šo piekrītu un apliecinu:
 1. ka SIA „Mykoob” veic manu personas datu apstrādi gan elektroniski, gan manuāli;
 2. ka sniedzu tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju par sevi, neuzdodoties par citu personu. Es saprotu un atzīstu, ka, apstiprinot šos noteikumus, es dodu SIA „Mykoob” tiešu un nepārprotamu piekrišanu savu personisko datu apstrādei saskaņā ar augstāk minētajiem noteikumiem;
 3. ka SIA „Mykoob”, reģ.Nr. 40003779611, juridiskā adrese: Barona iela 45/47-3, Rīga, LV-1011, apstrādā par izglītojamo LR Ministru Kabineta 18.10.2005. Noteikumu Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju” 2.punktā un 3.punktā minēto informāciju, kā arī izglītojamā šādus datus – pilsonība, statuss valstī, valoda ģimenē, ģimenes locekļi (tēvs, māte – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, deklarētā dzīvesvietas adrese, faktiskā dzīvesvietas adrese; brāļi, māsas - vārds, uzvārds, personas kods), šādam mērķim - informācijas vākšana, sistematizēšana, glabāšana un izmantošana par izglītības sistēmā iesaistītām personām mācību procesa optimizēšanas nolūkā, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem;
 4. ka SIA „Mykoob”, reģ.Nr. 40003779611, juridiskā adrese: Barona iela 45/47-3, Rīga, LV-1011, atrašanās vietas pakalpojuma nodrošināšanai un sniegšanai, saņemot manu piekrišanu elektroniski SMS (īsziņas) veidā, kas izsūtīta no mana mobilā tālruņa numura, vai pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, apstrādā mana mobilā telefona atrašanās vietas datus (dati, kas tiek apstrādāti elektronisko sakaru tīklā un norāda uz elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas atrašanās vietu), kā arī šādus datus – e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, vārds, uzvārds), šādam mērķim – Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojuma nodrošināšanai, sniegšanai, nodibinot, grozot, izpildot un/vai izbeidzot tiesiskās attiecības starp līgumslēdzēju pusēm.
 5. datu apstrāde tiek veikta ar datiem, kurus es sniedzu SIA „Mykoob”, mājas lapā www.mykoob.lv un kurus SIA „Mykoob” saņem no trešām personām, pakalpojuma nodrošināšanai, un/vai līgumsaistību izpildei.

Vispārējie lietošanas noteikumi

 1. www.mykoob.lv ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē SIA „Mykoob”, turpmāk tekstā „Mykoob”.
 2. Lietotāji var paši reģistrēties sistēmā, norādot savus personas datus
 3. Lietotāju datu ievadi un reģistrāciju sistēmā var veikt izglītības iestāde (izglītības iestādes virslietotājs). Šādā gadījumā izglītības iestāde ir atbildīga par datu ievadi sistēmā tādā formātā, kā to nosaka izglītības iestāde un tādā apjomā, kā to paredz katram lietotājam piešķirtās tiesības.
 4. Portāla www.mykoob.lv lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram portāla www.mykoob.lv lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs.
 5. Mykoob ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad lietotājs tos ir apstiprinājis.
 6. Portāla www.mykoob.lv lietošana un katra reģistrēšanās portālā tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram portāla www.mykoob.lv lietotājam ir pienākums izslasīt šos noteikumus.
 7. Lai kļūtu par portāla www.mykoob.lv reģistrēto lietotāju personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Ikvienam portāla www.mykoob.lv reģistrētajam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram portāla www.mykoob.lv reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Caur vienu profilu drīkst autorizēties tikai tā persona, kas norādīta profila informācijā.. Katrā portāla www.mykoob.lv lietotāja profilā drīkst izvietot paša reģistrētā lietotāja datus, kā arī datus, ko pieļauj spēkā esošā LR likumdošana un nosaka izglītības iestāde. Portālā www.mykoob.lv ir aizliegta t.s. „viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros portāla www.mykoob.lv lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk.arī nereālu) personu. Konstatējot viltus profilu esamību, Mykoob ir tiesības tos un to izveidotāju profilus nekavējoties bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst.
 8. Katram reģistrētajam portāla www.mykoob.lv lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.
 9. Ja lietotāja profilu ir izveidojusi skola, atbilstoši LR Ministru Kabineta 18.10.2005. noteikumiem Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju” un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu skolas ikdienas darbu, lietotājs nevar patstāvīgi dzēst savu profilu. Lietotāju profilus dzēš izglītības iestāde. Arī pēc profila dzēšanas Mykoob patur tiesības glabāt iepriekš ievadīto informāciju nenoteiktu laiku un nodot to atbilstošo datu īpašniekiem vai valsts vai pašvaldību pārvaldes institūcijām, atbilstoši LR likumdošanai.
 10. Profila dzēšana nozīmē to, ka profils tiek padarīts neaktīvs un lietotāja dati netiek pilnībā izdzēsti. Katram lietotājam ir iespēja atjaunot sava profila darbību.
 11. Komerciāla rakstura aktivitātes portālā www.mykoob.lv ir atļautas tikai ar Mykoob saskaņojumu.
 12. Katrs portāla www.mykoob.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
 13. Jebkurā gadījumā Mykoob nenes nekādu atbildību par portālā www.mykoob.lv izvietoto vai portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat Mykoob nav atbildīgs par portāla pieejamību, portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kādi tie ir, bez nekādām papildus garantijām no Mykoob, izņemot attiecībā uz ievadīto datu glabāšanu un nenozaudēšanu. Bez tam Mykoob nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri portāla www.mykoob.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
 14. Ievietojot informāciju, vai datus portālā, Lietotājs uzņemas atbildību par datu satura un formas atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Mykoob ir tiesības, jebkurā brīdī pārtraukt Lietotāja ievietoto datu publicēšanu, ja tiek konstatēts, ka Lietotāja ievietotie dati vai to saturs neatbilst šiem noteikumiem, pārkāpj trešo personu tiesības, piemēram, zīmola tiesības, vai autortiesības. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju, licenču vai saskaņojumu saņemšanu no autortiesību subjektiem.
 15. Portāla www.mykoob.lv lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Mykoob tiesisko interešu aizsardzību („to hold harmless and indemnify”) pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret Mykoob un ir jebkādā veidā saistītas ar portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses. Lietotājs nes pilnu materiālo atbildību, par tādu darbību veikšanu, kas jebkādā veidā pārkāpj vai var pārkāpt jebkuras trešo personu tiesības.
 16. Ja portāla www.mykoob.lv lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla, tad šim portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
 17. Mykoob, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt portāla www.mykoob.lv lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm, ja Lietotājs ir devis šādu piekrišanu, to norādot savā Lietotāja profilā.
 18. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.mykoob.lv pieder tikai un vienīgi Mykoob. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Mykoob.
 19. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Mykoob un portāla www.mykoob.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Testa noteikumi ar izglītības iestādi

 1. Lai varētu iepazīties ar www.mykoob.lv sistēmas lietošanas specifiku, izglītības iestādei ir iespēja lietot portālu testa režīmā, pieslēdzot izmēģinājuma profilu, kurš tiek apstiprināts uz ierobežotu laika periodu - 60 dienām no izmēģinājuma profila reģistrēšanas brīža.
 2. Testa perioda laikā izglītības iestādes apstiprinātais virslietotājs ir tiesīgs lietot sistēmu testa režīmā, līdz brīdim, kamēr izglītības iestāde ar Mykoob noslēdz vienošanos vai līdz noteikumu 1. punktā norādītajam termiņam.
 3. Testa perioda laikā Mykoob neuzņemas nekādu atbildību, par sistēmā ievadītajiem datiem un to aizsardzību. Izglītības iestāde ir atbildīga par datu ievadi sistēmā.
 4. Ja izglītības iestāde vēlas uzsākt pilnvērtīgu portāla www.mykoob.lv lietošanu, tā slēdz rakstveida vienošanos ar Mykoob, pilnvarojot Mykoob veikt personas datu apstrādes operatora funkcijas. Pēc vienošanās noslēgšanas Mykoob uzņemas pilnu atbildību par sistēmā ievadīto datu glabāšanu uz neierobežotu laiku. Izglītības iestādes testa profils tiek pieslēgts sistēmas pilnvērtīgai lietošanai uzreiz pēc vienošanās noslēgšanas.
 
© Mykoob Lietošanas noteikumi  Ierosinājumi  Kontaktinformācija