hidden_loading.gif Lūdzu uzgaidiet..
« Atgriezties uz sākumlapu
 

Vispārīgi noteikumi

 1. Personas datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu par izglītības iestādes pedagoģiskā darba procesa organizēšanu starp SIA „Mykoob”, reģ. Nr. 40003779611, juridiskā adrese Ūnijas iela 8 k-7, Rīga, LV-1084 un izglītības iestādi.
 2. SIA “Mykoob” veic datu apstrādi, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
 3. Personas dati, kuri tiek apstrādāti pamatojoties uz noslēgto līgumu starp SIA “Mykoob” un izglītības iestādi, tiek apstrādāti saskaņā ar 2005.gada 18. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 779 “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju” 2. un 3. punktā noteikto informācijas apjomu.
 4. Personas datu apstrāde, kura neizriet no noslēgtā sadarbības līguma starp SIA “Mykoob” un izglītības iestādi, tiek veikta saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunktu (skatīt sadaļu “Apliecinājums datu subjekta piekrišana”) .
 5. Personas datus apstrādā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mykoob”, reģ. Nr. 40003779611, juridiskā adrese Ūnijas iela 8 k-7, Rīga, LV-1084; personas datu apstrādes mērķis – izglītības iestāžu pedagoģiskā darba organizēšana; datu saņēmēja kategorijas – pārzinis (izglītības iestāde), izglītojamā likumīgais aizbildnis, atsevišķos gadījumos (izrietot no noslēgtajām līgumsaistībām) SIA „Rīgas Karte”.

 6. Lai iegūtu papildus informāciju par personas datu apstrādi un aizsardzību ikvienam ir tiesības vērsties pie portāla www.mykoob.lv administrācijas, rakstveidā iesniedzot pieteikumu uz info@mykoob.lv.

Privātuma politika un sīkdatnes

  Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 7. panta 3. punktu, SIA “Mykoob” informē, ka sniegtā piekrišana personas datu apstrādei ir atsaucama jebkurā laikā, neietekmējot personas datu apstrādes likumību, kas veikta pamatojoties uz iepriekš sniegto piekrišanu.

  SIA “Mykoob” informē, ka portāla www.mykoob.lv lietošanas pieredzes uzlabošanai un darbības optimizēšanai tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot portālu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai un datu apstrādei par portāla apmeklējumu.

Pakalpojumu lietošana

 1. Saskaņā ar šiem noteikumiem SIA „Mykoob”, PVN reģ. Nr. LV40003779611, juridiskā adrese adrese Ūnijas iela 8 k-7, Rīga, LV-1084, nodrošina informācijas sabiedrības pakalpojumus interneta portālā www.mykoob.lv.
 2. Lai saņemtu izvēlēto pakalpojumu, portāla Lietotājs veic tā apmaksu saskaņā ar katra pakalpojuma noteikto cenu, kas norādīta iekļaujot visus nodokļu maksājumus, apmaksai izvēloties vienu no pakalpojuma apmaksas veidiem.
 3. Uz visiem portālā piedāvātajiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem attiecas noteikumi par distances līgumu. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības, saistībā ar pakalpojumu lietošanas raksturu, kas padara atteikuma tiesību izmantošanu par nerealizējamu. Pakalpojuma aprakstam portālā ir informatīva nozīme. Pakalpojuma pasūtīšana nozīmē portāla Lietotāja neatsaucamas piekrišanas sniegšanu informācijas sabiedrības pakalpojumu distances līguma izpildes uzsākšanai.
 4. Šie noteikumi, uzskatāmi par Pušu savstarpēji noslēgtā informācijas sabiedrības pakalpojuma distances līguma noteikumiem, kas netiek glabāti, bet kas ir pieejami informatīvā formā pirms pakalpojuma iegādes portāla www.mykoob.lv.
 5. Noteikumi, ir saistoši un ievērojami kopā ar portāla vispārējiem lietošanas noteikumiem, jebkuriem to papildinājumiem un šādā redakcijā attiecībā uz konkrēto Lietotāju stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir veicis to apstiprinājumu un ir spēkā līdz brīdim, kad beidzas konkrētā pakalpojuma darbības termiņš.

Vispārējie lietošanas noteikumi

 1. www.mykoob.lv ir plašam sabiedrības lokam paredzēts portāls, kas nodrošina izglītības iestādes mācību procesa organizēšanu un savstarpējo komunikāciju un kura darbību organizē un koordinē SIA „Mykoob”.
 2. Lietotāju datu ievadi un reģistrāciju sistēmā veic izglītības iestāde (izglītības iestādes virslietotājs). Izglītības iestāde ir atbildīga par datu ievadi sistēmā tādā formātā, kā to nosaka izglītības iestāde un tādā apjomā, kā to paredz katram lietotājam piešķirtās tiesības. Lietotājam ir tiesības veikt izmaiņas, aktualizējot ievadītos datus.
 3. Portāla www.mykoob.lv lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram portāla lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs.
 4. SIA “Mykoob” ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt Vispārējos lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad lietotājs tos ir apstiprinājis.
 5. Portāla lietošana un lietošanas noteikumu apstiprināšana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām, atkārtoti apstiprinot lietošanas noteikumus. Katram lietotājam ir pienākums iepazīties ar portāla www.mykoob.lv lietošanas noteikumiem.
 6. Lai kļūtu par portāla www.mykoob.lv reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība (izglītības iestādes personālu, vecākus un skolēnus reģistrē izglītības iestādes administrācija).
 7. Katram portāla www.mykoob.lv reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Caur vienu profilu drīkst autorizēties tikai tā persona, kas norādīta profila informācijā. Katrā portāla www.mykoob.lv lietotāja profilā drīkst izvietot reģistrētā lietotāja datus, kā arī datus, kas ir atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un nosaka izglītības iestāde. Portālā www.mykoob.lv ir aizliegta t.s. „viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros portāla www.mykoob.lv lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t. sk. arī nereālu) personu. Konstatējot viltus un kļūdainu profilu esamību, SIA “Mykoob” ir tiesības tos un to izveidotāju profilus nekavējoties bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst.
 8. Katrs reģistrētais portāla www.mykoob.lv lietotājs atbild par konfidencialitātes ievērošanu un apņemas neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.
 9. Apstrādājot personas datus saskaņā ar 2005. gada 18. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 779 “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju” 2. un 3. punktu izglītības iestāžu pedagoģiskā darba organizēšanu, lietotājs nevar patstāvīgi dzēst savu profilu. Lietotāju profilus ir tiesības dzēst izglītības iestādei vai SIA “Mykoob” uz izglītības iestādes rakstveida pieprasījuma pamata.
 10. Personas dati, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu starp SIA “Mykoob” un izglītības iestādi, tiek glabāti pamatojoties uz izglītības iestādes noteiktajiem termiņiem.
 11. Personas dati, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz personas piekrišanu, tiek dzēsti, saņemot pieteikumu saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.pantu par personas datu apstrādes pārtraukšanu un informācijas dzēšanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17.pants).
 12. Komerciāla rakstura aktivitātes portālā www.mykoob.lv ir atļautas tikai ar SIA “Mykoob” saskaņojumu.
 13. Katrs portāla www.mykoob.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā, nosūta citiem portāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t. sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
 14. SIA “Mykoob” neatbild par portālā www.mykoob.lv izvietoto vai portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t. sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
 15. SIA “Mykoob” atbild par portālā www.mykoob.lv ievadīto datu glabāšanu un nenozaudēšanu.
 16. SIA “Mykoob” neatbild par zaudējumiem, kuri portāla www.mykoob.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
 17. Ievietojot informāciju vai datus portālā, Lietotājs uzņemas atbildību par datu satura un formas atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 18. Portāla www.mykoob.lv lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu SIA “Mykoob” tiesisko interešu aizsardzību pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret SIA “Mykoob” un ir jebkādā veidā saistītas ar portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses. Lietotājs nes pilnu materiālo atbildību, par tādu darbību veikšanu, kas jebkādā veidā pārkāpj vai var pārkāpt jebkuras trešo personu tiesības.
 19. Ja portāla www.mykoob.lv lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla, tad šim portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
 20. SIA “Mykoob” ir tiesības izvietot informāciju portālā vai ar elektroniskā pasta starpniecību informēt lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm. Lietotājiem ir tiesības mainīt informācijas saņemšanas iestatījumus savā kontā.
 21. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.mykoob.lv pieder tikai un vienīgi SIA “Mykoob”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti SIA “Mykoob”.
 22. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp SIA “Mykoob” un portāla www.mykoob.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Testa noteikumi ar izglītības iestādi

 1. Lai varētu iepazīties ar www.mykoob.lv sistēmas lietošanas specifiku, izglītības iestādei ir iespēja lietot portālu testa režīmā, pieslēdzot izmēģinājuma profilu, kurš tiek apstiprināts uz ierobežotu laika periodu - 60 dienām no izmēģinājuma profila reģistrēšanas brīža.
 2. Testa perioda laikā izglītības iestādes apstiprinātais virslietotājs ir tiesīgs lietot sistēmu testa režīmā, līdz brīdim, kamēr izglītības iestāde ar SIA “Mykoob” noslēdz vienošanos vai līdz noteikumu 1. punktā norādītajam termiņam.
 3. Testa perioda laikā SIA “Mykoob” neuzņemas nekādu atbildību, par sistēmā ievadītajiem datiem un to aizsardzību. Izglītības iestāde ir atbildīga par datu ievadi sistēmā.
 4. Ja izglītības iestāde vēlas uzsākt pilnvērtīgu portāla www.mykoob.lv lietošanu, tad saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28. panta 3. punktu izglītības iestāde slēdz rakstveida sadarbības līgumu ar SIA “Mykoob”, pilnvarojot SIA “Mykoob” veikt personas datu apstrādātāja funkcijas. Pēc sadarbības līguma noslēgšanas SIA “Mykoob” uzņemas pilnu atbildību par sistēmā ievadīto datu glabāšanu, ievērojot izglītības iestādes noteiktos personas datu glabāšanas termiņus. Izglītības iestādes testa profils tiek pieslēgts sistēmas pilnvērtīgai lietošanai uzreiz pēc sadarbības līguma noslēgšanas.
 
© Mykoob Lietošanas noteikumi  Ierosinājumi  Kontaktinformācija